Regulamin

Fitaris.pl / Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FITARIS.PL

§1 DEFINICJE I INTERPRETACJA

 

 1. Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:

1.1. PODMIOTY

Administrator – oznacza firmę Sara Mróz z siedzibą w Katowicach, adres: Ul. Podleśna 11, 40-748 Katowice, NIP: 9542725589 REGON:

Użytkownik – oznacza osobę, która zapoznała się z Regulaminem Serwisu i akceptuje go

Kupujący – oznacza Użytkownika, który zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym

Sprzedający – oznacza osobę, która wystawia na Sprzedaż Produkty i Usługi oraz zawiera Umowę Sprzedaży z Kupującym

Trener – osoba odpowiedzialna za przygotowanie indywidualnej diety lub treningu

 

1.2 PAKIETY

Dieta Pakiet – usługa polegająca na przygotowaniu przez trenera, indywidualnego planu dietetycznego, opisanego w Serwisie jako Dieta – Pakiet z wszystkimi 3 jej poziomami, a także jego udostępnieniu Użytkownikowi, po dokonaniu Zakupu Usługi opisanej w §4.

Trening Pakiet -usługa polegająca na przygotowaniu przez trenera  indywidualnego planu treningowego, opisanego w Serwisie jako Trening – Pakiet z wszystkimi 3 jego poziomami, a także jego udostępnieniu Użytkownikowi, po dokonaniu Zakupu Usługi opisanej w §4.

 

1.3 INNE

Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem fitaris.pl oraz wszystkie jej elementy, w tym podstrony oraz sklep internetowy.

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu fitaris.pl.

Usługa – jest dostępem do Planów Dietetycznych oraz Planów Treningowych zamieszczonych na sklepie Serwisu opisanych w pkt 1.2 §1.

Produkt – oznacza towar, z branż takich jak zdrowa żywność, suplementy diety oraz akcesoria treningowe, który nie jest Usługą, znajdujący się w sklepie Serwisu fitaris.pl.

Dostęp – usługa polegająca na Udostępnieniu Użytkownikowi Planów opisanych w pkt 1.2 §1.

Konto Użytkownika – oznacza Użytkownika, który założył Konto w Serwisie, akceptując tym samym Regulamin.

 

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin został stworzony na potrzeby Serwisu i obowiązuje na każdym etapie związanym z jego działaniem.
 2. Użytkownikiem może być jedynie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Administrator umożliwia Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika i korzystanie z niego zgodnie z obowiązującym Regulaminem Serwisu.
 4. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu bez posiadania konta
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie posiada Konta Użytkownika, dokonanie zakupu możliwe jest tylko i wyłącznie po wpisaniu wymaganych przez Administratora danych oraz zaakceptowaniu obowiązującego Regulaminu Serwisu.

 

§3 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Usługodawcą Usługi o której mowa w pkt. 1.3 §1 jest Administrator Serwisu.
 2. Korzystanie z serwisu możliwe jest tylko wtedy, gdy Użytkownik posiada dostęp do Internetu oraz posiada przeglądarkę internetową, która umożliwia wywoływanie i przeglądanie stron WWW na ekranie komputera, tabletu, telefonu lub innych urządzeń elektronicznych.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów przysługują Administratorowi Serwisu lub osobom trzecim, które zostały upoważnione przez Administratora do przeprowadzania jakichkolwiek zmian w Serwisie.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego Regulaminu Serwisu oraz nienaruszania jakichkolwiek praw Administratora.
 5. Korzystanie z Serwisu lub innych jego elementów w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami jest zabronione.
 6. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym z Użytkownikiem.
 7. Zawierając Umowę Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, Użytkownik oświadcza i gwarantuje Administratorowi, iż wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe.
 8. Administrator umożliwia Użytkownikowi założenie Konta Użytkownika w Serwisie, które będzie posiadało indywidualny login i hasło, które Użytkownik sam ustali.
 9. Posiadanie Konta Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Serwisu.

 

§4 ZAKUP USŁUGI

 1. ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.1 Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza chęć zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem.

1.2 Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu z Konta Użytkownika.

1.3 Administrator umożliwia Użytkownikowi dokonanie zakupu bez posiadania Konta Użytkownika, lecz po wcześniejszym podaniu wymaganych danych oraz zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu.

1.4 Po sfinalizowaniu zakupu, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zakupu oraz ankieta, która umożliwi dalszą współpracę.

1.5 Warunkiem koniecznym rozpoczęcia pracy nad Usługą jest otrzymanie przez Administratora wypełnionej Ankiety Użytkownika oraz uznanie rachunku na koncie bankowym Administratora.

1.6 Realizacja zamówienia na Usługę następuje w ciągu 5 dni roboczych od momentu uznania rachunku na koncie bankowym Administratora oraz wypełnienia Ankiety przez Użytkownika.

 

 1. PŁATNOŚĆ

2.1. Użytkownik dokonuje płatności za wybrany Produkt poprzez system DotPay ….. , który

2.2 Kwoty podane w Serwisie są kwotami brutto.

2.3 Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych kosztów za skorzystanie z wybranej formy płatności.

2.4 W celu uzyskania faktury VAT za Usługę, Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Administratora, przesyłając jednocześnie dane potrzebne to wystawienia faktury.

2.5 Płatność za wybraną Usługę naliczana jest według obowiązującego cennika w Serwisie.

 

 1. DOSTAWA

3.1  Koszt dostawy Usługi jest bezpłatny.

3.2 Usługa zostanie wysłana drogą mailową na podany email w trakcie dokonywania zakupu przez Użytkownika.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1 Użytkownik stosuje się do wszystkich zaleceń Trenera oraz wszystkich materiałów

otrzymanych od Trenera tj. plan treningowy, plan żywieniowy – na własną

odpowiedzialność lub po konsultacji z lekarzem.

4.2 W związku ze współpracą on-line Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za

niepożądane następstwa wynikłe ze współpracy z Trenerem, które:

– miałyby wpływ na pogorszenie stanu zdrowia Użytkownika,

– spowodowałyby ewentualne kontuzje lub urazy,

– spowodowałyby inne problemy zdrowotne,

– spowodowałyby problemy wynikłe z ukrytych chorób, wad postawy i innych problemów zdrowotnych.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE
 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Usługi do 3 dni od momentu dokonania płatności za Usługę.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo reklamacji Usługi, gdyż jest ona …….

 

§4 ZAKUP PRODUKTU

 1. ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.1 Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza chęć zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem.

1.2 Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu z Konta Użytkownika.

1.3 Administrator umożliwia Użytkownikowi dokonanie zakupu bez posiadania Konta Użytkownika, lecz po wcześniejszym podaniu wymaganych danych oraz zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu.

1.4 Po sfinalizowaniu zakupu, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zakupu oraz ankieta, która umożliwi dalszą współpracę.

1.5 Realizacja zamówienia na Produkt następuje najpóźniej 3 dnia roboczego od momentu uznania rachunku na koncie bankowym Sprzedającego.

 

 1. PŁATNOŚĆ

2.1. Użytkownik dokonuje płatności za wybrany Produkt poprzez system DotPay ….. , który

2.2 Kwoty podane w Serwisie są kwotami brutto.

2.3 Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych kosztów za skorzystanie z wybranej formy płatności.

2.4 W celu uzyskania faktury VAT za Produkt, Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Administratora, przesyłając jednocześnie dane potrzebne to wystawienia faktury.

2.5 Płatność za wybrany Produkt naliczana jest według obowiązującego cennika w Serwisie.

 

 1. DOSTAWA

3.1 Użytkownik ma możliwość wyboru formy dostawy z pośród wymienionych form dostawy opisanych w Serwisie.

3.2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub braku jej otrzymania z powodu podania przez Użytkownika błędnych danych, wymaganych na etapie zamawiania Produktu.

3.3 Sprzedający zobowiązuje się do wysłania zamówionego Produktu najpóźniej 3 dnia roboczego od daty uznania rachunku na koncie bankowym Sprzedającego.

3.4 W przypadku, kiedy produkt lub część produktów zamówionych przez Kupującego jest niedostępna w asortymencie Sklepu Serwisu, Sprzedający ma obowiązek poinformowania o tym Kupującego najpóźniej do 2 dni roboczych od momentu zauważenia tego faktu. ???

3.4 Kupujący po otrzymaniu wiadomości o niedostępności produktu ma 1 dzień roboczy na podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia, mając możliwości:

 • zamówienie zostanie zrealizowane częściowo – pomniejszone o brakujące produkty, w tym wypadku jeżeli płatność została już dokonana, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić kwotę w wysokości niedostępnych produktów Kupującemu
 • anulowanie całości zamówienia – Sprzedający nie ma obowiązku realizacji zamówienia, musi natomiast zwrócić kwotę, jaką Kupujący przelał na konto bankowe Sprzedającego w celu dokonania zakupu, który został anulowany, jeżeli anulowanie nastąpiło po dokonaniu zapłaty.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

4.1 W przypadku Produktów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności Produktu z zamówieniem może być rozpatrzona przez Sprzedającego, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z zamówieniem, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zrealizowania zamówienia.

4.2 Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Kupna Produktu w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Produktu.

4.3 Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

4.4 Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4.5 W przypadku Produktów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności Produktu z zamówieniem może być rozpatrzona przez Sprzedającego, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z zamówieniem, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zrealizowania zamówienia. Za dzień realizacji zamówienia uważa się dzień, kiedy Kupujący otrzymał Produkt.

 

§5 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Serwisu danych osobowych podanych podczas zakładania Konta Użytkownika lub podczas dokonywania zakupu bez posiadania Konta Użytkownika. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora uniemożliwi mu świadczenie jakichkolwiek usług w stosunku do Użytkownika drogą elektroniczną, natomiast Kupującemu uniemożliwi dokonywania zakupu w Sklepie Serwisu.
 2. Użytkownik posiada prawo do wprowadzania wszelkich zmian w danych osobowych, uzupełnienia, uaktualnienia, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one nieaktualne, niekompletne, zmieniły się lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 3. Wszystkie dane Użytkownika, który rejestruje się w Serwisie, trafiają do naszej bazy Użytkowników.

 

§6 NEWSLETTER

 1. Użytkownik, posiadający Konto Użytkownika w Serwisie, otrzymuje możliwość skorzystania z opcji otrzymywania Newslettera.
 2. Użytkownik wybierając opcję otrzymywania Newslettera, zgadza się na otrzymywanie informacji o pojawiających się nowościach, produktach, promocjach w Serwisie.
 3. Nie chcąc otrzymywać tego typu informacji należy poinformować o tym Administratora Serwisu poprzez kontakt mailowy pod adresem ……… .

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz.271).
 2. Składając zamówienie z chęcią otrzymania faktury VAT, Użytkownik zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 – Dz.U.04.97.971). Oferta internetowa sklepu fitaris.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.
 4. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i zdjęcia są własnością ich producenta, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.